kontakt
Infolinia:Stawka wg. taryfy operatora25 749 44 62 Email:biuro@info-przetargi.pl
Infolinia:Stawka wg. taryfy operatora 25 749 44 62

Regulaminy

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług, zasady korzystania z dostępu do serwisu internetowego www.info-przetargi.pl i tryb postępowania reklamacyjnego oraz jest integralną częścią zamówień dostępu do serwisu.

Regulamin ma zastosowanie do świadczenia usług drogą elektroniczną przez INFOBIZNES Sp. z o.o. (Usługodawca) na rzecz Przedsiębiorcy w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego oraz Konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego. Do Konsumenta (osoba fizyczna dokonująca zakupu towaru niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) ma zastosowanie ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta oraz ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

 1. Ilekroć w regulaminie jest nowa o:
  1. Usługodawcy – należy przez to rozumieć INFORBIZNES Sp. z o.o. z siedzibą Warszawie, przy ul. Nowogrodzka 64/43, posiadający numer identyfikacji podatkowej (NIP) 966-21-02-974,
  2. Serwisie Usługodawcy – należy przez to rozumieć serwis internetowy należący do Usługodawcy, w ramach którego Usługodawca świadczy Usługi dostępu do posiadanej bazy danych. Serwis umieszczony jest pod adresem www.info-przetargi.pl.
  3. Użytkowniku (Przedsiębiorca lub Konsument) – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osoba prawna, jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która staje się Usługobiorcą korzystając z usług świadczonych przez Usługodawcę po rejestracji i założeniu Konta w Serwisie.
  4. Usługach – należy przez to rozumieć wszelkie usługi świadczone w Serwisie drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin. Usługi świadczone są zgodnie z posiadaną bazą danych i bieżącym stanem środków technicznych i informatycznych, którymi dysponuje Usługodawca.
  5. Adresie elektronicznym – należy przez to rozumieć oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności adres poczty elektronicznej (adres e-mail).
  6. Koncie Użytkownika (Konto) – należy przez to rozumieć zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla Użytkownika w ramach Serwisu Usługodawcy.
  7. Systemie teleinformatycznym – należy przez to rozumieć zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.
  8. Świadczeniu usług drogą elektroniczną – należy przez to rozumieć wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.
  9. Środkach komunikacji elektronicznej – należy przez to rozumieć rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczna.
  10. Ciasteczkach – należy przez to rozumieć pliki tekstowe, w których serwery Serwisu Usługodawcy zapisują informacje na dysku twardym komputera, z którego korzysta Użytkownik. Informacje zapisane w pliku „ciasteczek” serwer Serwisu Usługodawcy może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera, lecz mogą być one odczytane również przez inne serwery lub innych użytkowników Internetu. Szczegółowe informacje na temat „ciasteczek” zawiera „Polityka cookies”, dostępna pod adresem: http://www.info-przetargi.pl/polityka_cookies
  11. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Regulamin określa:
   1. prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Użytkowników, związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną,
   2. zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług drogą elektroniczną,
   3. zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z Usług świadczonych drogą elektroniczną.
  2. Usługodawca w Serwisie Usługodawcy nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną utrwalony w postaci elektronicznego dokumentu.
  3. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
  4. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług Usługodawcy.
 3. ZAWARCIE UMOWY, REJESTRACJA I ZAŁOŻENIE KONTA
  1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta przez Użytkownika z chwilą założenia Konta w Serwisie Usługodawcy.
  2. Użytkownik korzystając z Usług jednocześnie oświadcza, że:
   1. podane przez niego dane oraz adres elektroniczny do założenia Konta są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
   2. jest pełnoletni oraz uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
   3. akceptuje Regulamin, tzn. zapoznał się z jego treścią i zobowiązuje się go przestrzegać.
  3. Usługodawca, po uzyskaniu danych Użytkownika utworzy w ramach Serwisu unikalne Konto Użytkownika
  4. Użytkownik akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego adresu poczty elektronicznej.
  5. Adres poczty elektronicznej jest powiązany z Kontem Użytkownika, stanowi konieczną formę identyfikacji Użytkownika wobec Usługodawcy i będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem Usług.
  6. Usługodawca może odmówić utworzenia Konta, zablokować lub usunąć istniejące Konto, jeżeli jego nazwa jest już używana w ramach Serwisu Usługodawcy lub jeżeli Usługodawca poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste lub uzasadnione interesy Usługodawcy. W razie wystąpienia wskazanych okoliczności Usługodawca może również odpowiednio zablokować Usługi świadczone Użytkownikowi oraz w szczególnych przypadkach dochodzić swych roszczeń na drodze sądowej.
  7. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta za pomocą swojego adresu poczty elektronicznej oraz hasła dostępu. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła dostępu do Konta i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek jego ujawnienia.
  8. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas określony lub nieokreślony zgodnie z ustaleniami zawartymi z Usługodawcą.
 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ USŁUGODAWCĘ
  1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Użytkownik są następujące:
   1. połączenie z siecią Internet,
   2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML.
  2. Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia Usług wybranych przez Użytkownika nie później niż do upływu 2 dni roboczych od momentu utworzenia Konta.
 5. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY I UŻYTKOWNIKÓW
  1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług przez okres wskazany w zawartej umowie.
  2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
   1. przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu Usługodawcy,
   2. wysyłania na Adres elektroniczny Użytkowników komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem Usług,
   3. odmowy świadczenia Usług jeśli Użytkownik poda błędne, fałszywe dane niezbędne do założenia Konta.
   4. dowolnej modyfikacji sposobu świadczonych Usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisu.
  3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług, usunięcia wszelkich danych Użytkowników oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z Serwisem, z tytułu których Użytkownikowi nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Usługodawcy, np. w przypadku zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej w tym zakresie.
  4. Użytkownik korzystając z Usług zobowiązani są do powstrzymania się od:
   1. publikacji oraz przesyłania treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich,
   2. kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek baz danych udostępnionych w Serwisie, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku,
   3. podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz od korzystania z Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników,
   4. wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
  5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
   1. zablokowania dostępu do ofert Użytkowników zawierających treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy, w razie powzięcia wiarygodnych, uzasadnionych informacji na ten temat,
   2. usunięcia z Serwisu treści udostępnianych przez Użytkowników za pośrednictwem Usług, jeśli treści te naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.
 6. WARUNKI PŁATNOŚCI
  1. Usługi świadczone przez Usługodawcę dla Użytkowników są odpłatnie.
  2. Usługodawca może stosować rabaty, ceny promocyjne i całkowicie zwolnić Użytkownika z opłaty w pewnym okresie czasu, jako działania promocyjne INFOBIZNES.
  3. Cennik usług świadczonych przez INFOBIZNES znajduje się w odpowiedniej zakładce strony głównej Serwisu. Szczegółowe warunki płatności ustalane są w indywidualnych umowach z Usługobiorcą.
  4. W przypadku nieterminowego regulowania należności Usługodawcy przysługuje prawo wystawiania wezwania do zapłaty, naliczania odsetek ustawowych, przekazania sprawy firmie windykacyjnej oraz dochodzenia swych roszczeń na drodze sądowej.
 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
  1. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek naruszenia obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba że ich naruszenie było następstwem okoliczności, za które strona nie ponosi odpowiedzialności.
  2. Usługodawca nie ponosi wobec Użytkownika naruszającego Regulamin odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług, w tym na skutek usunięcia Konta Użytkownika naruszającego Regulamin.
  3. Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:
   1. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
   2. za treści udostępniane przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu i Usług, które to treści naruszają prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich,
   3. informacje oraz materiały pobrane, zamieszczone w Serwisie Usługodawcy lub wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Użytkowników,
   4. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich itp.),
   5. podania przez Użytkowników nieprawdziwych lub niepełnych danych lub informacji, w tym podanie ich przy rejestracji Konta,
   6. nieprzestrzeganie przez Użytkowników warunków Regulaminu,
   7. za niezamierzone błędy spowodowane czynnikiem ludzkim.
 8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Usługodawca jest administratorem danych osobowych i odpowiada za ich zabezpieczenie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
  2. Każdy Użytkownik ma prawo do ochrony swojej prywatności przez Usługodawcę. Polityka Prywatności jest dostępna w Serwisie Usługodawcy i stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu. Prosimy o zapoznanie się z jej treścią http://www.info-przetargi.pl/polityka_prywatnosci.
  3. Zapewniamy, iż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
  1. Użytkownik mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług.
  2. Reklamacje rozpatruje Usługodawca.
  3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
   1. oznaczenie Użytkownika (nazwę firmy, imię, nazwisko, NIP, adres poczty elektronicznej),
   2. przedmiot reklamacji,
   3. okoliczności uzasadniające reklamację
  4. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.
  5. Reklamację (z dopiskiem „Reklamacja”), należy składać na adres poczty elektronicznej: biuro@info-przetargi.pl lub tradycyjną drogą pocztową.
  6. Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie najpóźniej 14 dni od ich otrzymania od Użytkownika. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie zawiadomi Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w reklamacji.
  7. Reklamacja rozpatrzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu nie podlega dalszemu ani ponownemu rozpatrzeniu.
 10. KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ

  Użytkownik może szybko i efektywnie kontaktować się z Usługodawcą we wszelkich sprawach na adres: INFOBIZNES Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 64/43, 02-014 Warszawa lub pocztą elektroniczną: biuro@info-przetargi.pl.

 11. ROZWIĄZANIE UMOWY LUB ODSTĄPIENIE OD UMOWY
  1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną może być rozwiązana przez obie strony.
  2. Użytkownik ma prawo rozwiązać Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartą na czas nieokreślony z końcem okresu abonamentowego, przez złożenie wypowiedzenia z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia przed kolejnym okresem abonamentowym oraz jednoczesne zaprzestanie korzystania z Usług wraz z końcem okresu abonamentowego.
  3. Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od zawarcia Umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu, pod warunkiem nie rozpoczęcia świadczenia usług przez Usługodawcę.
  4. Jeżeli Użytkownik będący Konsumentem zażądał rozpoczęcia świadczenia Usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy to zobowiązany jest do zapłaty Usługodawcy kwoty proporcjonalnej do zakresu świadczeń spełnionych do chwili odstąpienia od umowy.
  5. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone pisemnie na adres: INFOBIZNES Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 64/43, 02-014 Warszawa bądź pocztą elektroniczną na adres: biuro@info-przetargi.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy można również złożyć przy wykorzystując formularza dostępnego w linku - formularz odstąpienia od umowy.
  6. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną, w tym usunąć Konto Użytkownika w następujących przypadkach:
   1. naruszenia przez Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu,
   2. umieszczania przez Użytkownika treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa,
   3. wykorzystywania przez Użytkownika Usługi niezgodnie ze jej przeznaczeniem lub w sposób naruszający interes Usługodawcy,
   4. usunięcia przez Użytkownika adresu poczty elektronicznej, które było użyte do założenia Konta,
   5. otrzymywania przez Usługodawcę powtarzających się komunikatów o przepełnieniu skrzynki poczty elektronicznej Użytkownika, uniemożliwiającym dalsze świadczenie Usług.
  7. O rozwiązaniu umowy Usługodawca poinformuje Użytkownika (jeśli istnieje taka techniczna możliwość) najpóźniej w terminie 7 dni od rozwiązania.
  8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Użytkownika, w tym usunięcia jego Konta, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu Konta wynikającym z naruszenia Regulaminu.
 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Wszelkie prawa do serwisu www.info-przetargi.pl (elementów tekstowych, graficznych, baz danych i innych) są zastrzeżone przez Usługodawcę. Serwis jak i każdy z jego elementów podlega ochronie prawnej, w tym w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
  2. W razie wystąpienia ważnych przyczyn Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu w Serwisie Usługodawcy.
  3. O zmianie Regulaminu Usługodawca może dodatkowo zawiadomić Użytkownika publikując stosowną informację w Serwisie Usługodawcy lub przesyłając informację na adres poczty elektronicznej Użytkownika lub w formie komunikatora wyświetlanego po zalogowaniu się w Serwisie.
  4. W przypadku, o którym mowa w punkcie 2 niniejszego rozdziału, Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną wraz z końcem okresu abonamentowego z zastrzeżeniem, że do umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartych przed jego zmianą stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Użytkownika. Jeżeli tego nie zrobi, przyjmuje się, że Użytkownik zaakceptował zmieniony Regulamin.
  5. Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną podlegają prawu polskiemu.
  6. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu rozstrzygał będzie polski sąd powszechny.
  7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
  8. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.
  9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 marca 2015 r.